Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Wsparcie utrzymania działalności operacyjnej w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 dla firmy WaveNet Sp. z o.o.

Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nazwa Beneficjenta: WAVENET sp. z o.o.

Nr umowy: POIR.03.04.00-14-0837/20-00

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej WaveNet Sp. z o.o.,
w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Planowany efekt

Rezultat projektu ma być osiągnięty poprzez utrzymanie ciągłości działalności operacyjnej Spółki.

Wartość projektu
307 497,36 PLN

Wkład Funduszy Europejskich
307 497,36 PLN